فروشگاه اقتصادی


 نشانی: یزد -چهارراه دولت آباد -جنب بانک صادرات دولت آباد -فروشگاه علی محمد اقتصادی
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی محمد اقتصادی
 تلفن: 03536262146
 موبایل: 09131510434