حقی


 نشانی: گنبد کاووس - بازار روسها - غرفه 50
 نام صاحب نمایندگی: رسول حقی
 تلفن: 0173-3332708
 موبایل: 09111761256