شاه مرادی


 نشانی: کرمانشاه - خیابان مدرس - ایستگاه بازار - مجتمع تجاری سبزه میدان - لوازم خانگی شاه مرادی
 نام صاحب نمایندگی: آقای شاه مرادی
 تلفن: 08337233834
 موبایل: 09187200080