فروشگاه قندی


 نشانی: تبریز -خیابان جمهوری اسلامی، کوچه انجمن ، فروشگاه علی اصغر قندی
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی اصغراصل قندی
 تلفن: 04135246888