کاتالوگ تکی سطل زباله

سطل زباله ۴۵ لیتری اسلش             بروشور       عکس
سطل زباله ۴۵ لیتری استوانه            بروشور       عکس
سطل زباله ۴۵ لیتری استوانه رویال   بروشور       عکس
سطل زباله ۴۵ لیتری بادبزنی            بروشور       عکس
سطل زباله کنارسالنی استوانه ۸۰​      بروشور       عکس
سطل زباله کنار سالنی اداری            بروشور       عکس
سطل زباله استوانه سایز ۶۰             بروشور       عکس
سطل زباله استوانه سایز ۳۰             بروشور       عکس
سطل پدالدار ۱۴ لیتری ۶۰ سانت       بروشور       عکس
سطل پدادار ۲۰ لیتری                     بروشور       عکس
سطل پدالدار ۱۴ لیتری آرام بند         بروشور       عکس
سطل پدالدار ۱۴ لیتری کمرباریک      بروشور       عکس
سطل پدالدار ۱۴ لیتری خمره ای        بروشور       عکس
سطل زباله مخروطی                       بروشور       عکس
سطل پدالدار ۶ لیتری آرام بند           بروشور       عکس
سطل پدالدار ۳ لیتری آرام بند          بروشور       عکس
سطل زباله روزنامه                          بروشور       عکس
سطل زباله ضد حریق                      بروشور       عکس
برس توالت                                    بروشور       عکس
برس توالت کوتاه                            بروشور       عکس
جا دستمال رول بزرگ                      بروشور       عکس
جا دستمال رول کوچک                    بروشور       عکس