تفکیک بر اساس رنگ بندی سرویس ها

 
انواع سرویس سفید 23 پارچه 23پارچه ساده 18پارچه 18 پارچه ساده
انواع سرویس بنفش 23 پارچه 23 پارچه ساده