قرمه سبزی عروس خانم

دستور آماده سازی:
اول بچه رو خوابانده و به سراغ کیسه برنج  میروید و به تعداد نفرات پیمانه برنج در ظرف می ریزید. 
برنج رو خیسانده و به سراغ تلفن میروید و شماره منزل پدرشوهر رو میگیرید
با مهربانی با مادرشوهر خود حرف زده و از ناهارش میپرسی. ناهار امروز منزل پدرشوهر خورشت قرمه سبزی است. 
کمی لطافت به صدای خود افزوده و میگویید خوش به حالتون.
مادرشوهر.علی القاعده میپرسد شما ناهار چی دارید؟ 
شما میگویید هیچی فقط برنج خیساندم.
خانمهای آشپز دقت داشته باشید که «هیچی» رو غلیظ گفته و گرنه باید همون برنج خالی رو بخورید. 
طبق غریزه مادری در اینجا مادرشوهر تعارف میکند که بیایید اینجا،  شما مدرسه بچه ها رو بهانه کنید و بگویید:حیف...
دقت کنید که اینجا بازم حیف رو باید کشیده ادا کنید.
مادرشوهر میگوید اگر کسی بود برایتان میفرستادم... 
در این موقع بلافاصله خداحافظی کرده و با همسر خویش تماس بگیرید و بگویید نمیدانم مادرت چه کارت داره آخه از صبح احوالت رو میپرسه دارم نگران میشم.... 
طبق عادت شوهر مرخصی ساعتی گرفته و شتابان به سمت منزل بابا میرود... مادر در عمل انجام شده قرار گرفته و شما صاحب یک قابلمه کوچک خورشت قرمه سبزی میشوید.... 
سریع برنج رو پخته و ماست را درکاسه بریزید....
ناهار آماده است