گل شیپوری


 

 

گل شیپوری به خانواده   Araceaeو راسته  Alismatales  تعلق دارد و بومی نواحی جنوبی آفریقا است.  گل شیپوری گیاهی علفی، خزاندار و یا نیمه همیشه سبز و گلدار است که شاخه گل بریده آن در بازارهای گل طرفداران بیشماری دارد و اگرچه این گیاه را می توان به عنوان گیاهی زینتی و خانگی نیز نگهداری کرد اما توجه داشته باشید که به دلیل نیاز این گیاه به محیطی نسبتا خنک برای گلدهی ، ممکن است بعد از خریداری گیاه مادری از یک نهالستان ، گلدهی آن در سالهای بعد به خوبی سال اول روی ندهد و به طور کل پرورش این گیاه به منظور گلدهی در محیط خانه و آپارتمان چندان آسان نیست اما با داشتن اطلاعاتی در رابطه با عادات و نیازهای محیطی آن می‌توان شانس خود را در پرورش این گیاه زیبا امتحان کرد و حتی در صورت عدم گلدهی فراوان  از آن به عنوان گیاهی که برگهای زیبایی دارد استفاده کرد.