فال سال 1395_متولدین مهر (میزان)

فال سال 1395_متولدین مهر (میزان)
در سال جدید سیاره ی حاکم بر ماه تولد تان  یعنی ناهید، با جدیت شما را رو به جلو هدایت می کند. از میان هر دوازده نشان گذرانده، تا بالاخره رویاهای قدیمی و استعدادهای فراموش شده تان را بیدار کندو هدف ها و انگیزه های نویی را برایتان به ارمغان آورد. در اواخر مهر ماه، ناهید مجدداً خود را به همان منزلی می رساند که سفرش را از آن آغازکرده بود ،یعنی خانه ی ارتباطات تان. و با زحلِ آراسته، که در پشت صحنه ها زندگی روزانه تان را بازسازی می کند، هم گام می شود. ناهید سال را در خانه ی عشق شما به پایان می رساند و دی ماه آینده زمان بسیار مهمی برای شما بوده، به گونه ای که تغییرات بزرگی را شاهد خواهید بود. مشتری نقش فرشته ی نگهبانتان را بازی کرده و در گوشتان به زمزمه خواهد پرداخت، و به این ترتیب هر حرفی که باید بزنید و هر رفتاری که باید داشته باشید به شما الهام خواهد شد. در اوایل ماه مهر مشتری خودش را به نشانه ی برج میزان رسانده، شما را در مرکز توجه دیگران قرار داده و غرق در لذت و شادی می کند. حضور مشتری در نشانه ی ماه مهر، هم زندگی شخصی و هم روابط کاری و عاطفی تان را روشن تر کرده و درها را به روی زندگی بهتری باز می گشاید. این سیاره ی فراوانی و برکت، خودباوری و رفتار خوش شما را ارتقا خواهد داد. در سال نو همچون کهربا همه را به سمت خود خواهید کشاند.