تولید سرویس ابزار و کفگیر

۱۴ مرداد ۱۳۹۳
تولید سرویس 8پارچه ابزار آشپزخانه شامل:

1-چاقوتیزکن
2-کفگیرکیک وپیتزا
3-کنسروبازکن
4-پیتزابر
5-صافی چای
6-همزن
7-چاقو اره (پوست کن ، دربازکن)

به همراه سرویس 7 پارچه کفگیر و ملاقه شامل:

1-کفگیر گردپلوئی
2-کفگیرتخت
3-ملاقه
4-قاشق روغن
5-چنگال سه شاخ
6-چنگال ماکارانی

به تولیدات محصولات بهازکالا اضافه گشت.