برگزاری اولین همایش بهازکالا

۱۷ مرداد ۱۳۸۵
نقش مهم سیستم های انگیزشی و بهره وری در داخل و خارج از سازمان بیسار حائز اهمیت است که با ایجاد و توسعه سیستم های انگیزشی ، ترغیب به ارتقاء کیفیت در داخل سازمان و تشویق به خرید کالاهای با کیفیت ایرانی در خارج از سازمان ،باعث شناخت بیشتر محصولات بهاز کالا در سراسر کشور گردید . همزمان با این عملکرد های مثبت ، سازما ن اولین همایش نمایندگان فروش و مشتریان را طرح ریزی و اجرا کرد که از مهمترین اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود : 1-ایجاد بستر مناسب جهت شناخت کالاها و محصولات بهاز کالا 2- تشویق و ترغیب مشتریان به خرید کالاهای با کیفیت داخلی 3- کمک به بهبود و توسعه رشد تولید ناخالص ملی با ارائه کالای باکیفبت ایرانی 4-تجلیل از نمایندگان فروش وترغیب به ایجاد و توسعه پایگاهها و نمایندگی های فروش محصولات بهاز کالا 5-معرفی برنامه های توسعه و بهبود شرکت بهاز کالا به مشتریان و نمایندگان آنها 6-معرفی بهاز کالا بعنوان اولین دارنده نشان CE و استاندارد ISO9001:2000 در تولید سرویس جهیزیه آشپزخانه 7-مشارکت دادن نمایندگان و مشتریان در عرصه بهبود مستمر و ایجاد کانال مناسب جهت استفاده از نظرات و تمایلات ایشان