بهروز حجاریزاده

بهروز حجاریزاده
رئیس هیئت مدیره 
شرکت بهاز کالا که از یک سیستم مدیریتی پیشرفته  سود می برد . گروهی از صنعت گران و طراحان و مهندسین برجسته را به خدمت گرفته است تا روز به روز بتواند بیشتر به خانواده ها نزدیک شود.آقای " بهروز حجاری زاده " که به همراه  آقای علی اسدیان ، بهاز کالا را پایه ریزی کردند بعنوان رئیس هیئت مدیر نقش بسیار حساس و اساسی در پیشبرد اهداف بهاز کالا به عهده دارد.آقای بهروز حجاری زاده علاوه بر تجربیات بسیار زیاد در زمینه تولید وسایل مدرن آشپزخانه ، به طور مستقیم بر تولیدات کارخانه نظارت دارد . او می گوید :" برای ما مهم اینست که مردم از ما راضی باشند . ما وقتی می بینیم از محصولات بهاز کالا تعریف می شود شوق بیشتری برای تلاش کردن پیدا می کنیم ."