سرویس جهیزیه 8 پارچه کمر باریک

سرویس ۸ پارچه کمر باریک شامل :
۱:سطل برنج بدون پیمانه ۱ عدد
۲:سطل زباله ۱۴ لیتری ۱ عدد
۳:قوطی حبوبات ۴ عدد
۵:سطل قند ۱ عدد 
۱: سطل شکر ۱ عدد 
انواع سرویس جهیزیه 8 پارچه کمر باریک