بهاز

محصولات › سطل زباله › سطل زباله 45 لیتری استوانه ای 

سطل زباله 45 لیتری استوانه ای


 • کد محصول:            16079063
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم

 • کد محصول:          16079070
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم

 • کد محصول:            1607900
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم

 • کد محصول:            167900
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم