بهاز

محصولات › سطل زباله › سطل زباله 45 لیتری استوانه ای 

سطل زباله 45 لیتری استوانه ای


کد محصول: 16179063

 • کد محصول:            16179063
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم

کد محصول: 16179070

 • کد محصول:          16179070
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم

 • کد محصول:            1617900
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم

کد محصول: 16179072

 • کد محصول:           16179072
 • ارتفاع:                   760 میلی متر
 • قطر:                     360 میلی متر
 • وزن:                    4700گرم