بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › قوطی نبات 

قوطی نبات

دریافت اطلاعات

ظرفی مناسب با طراحی کم حجم در سرویس آشپزخانه و سرویس جهیزیه جهت نگهداری شکلات، نبات و سایر مواد خوراکی. 
 برای تولید این محصول از مواد اولیه کاملا بهداشتی و مرغوب بهره گرفته شده است.

کد محصول: 161563

 • کد محصول :            161563
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم 

کد محصول: 161570

 • کد محصول :            161570
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161528

 • کد محصول :            161528
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161561

 • کد محصول :            161561
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161508

 • کد محصول :            161508
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161569

 • کد محصول :            161569
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161567

 • کد محصول :            161567
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161568

 • کد محصول :            161568
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161566

 • کد محصول :            161566
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161585

 • کد محصول :            161585
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161531

 • کد محصول :            161531
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161532

 • کد محصول :            161532
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161583

 • کد محصول :            161583
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161509

 • کد محصول :            161509
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 161525

 • کد محصول :            161525
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم