بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › قوطی نبات 

قوطی نبات

دریافت اطلاعات

ظرفی مناسب با طراحی کم حجم در سرویس آشپزخانه و سرویس جهیزیه جهت نگهداری شکلات، نبات و سایر مواد خوراکی. 
 برای تولید این محصول از مواد اولیه کاملا بهداشتی و مرغوب بهره گرفته شده است.

کد محصول: 16015063

 • کد محصول :            16015063
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم 

کد محصول: 16015070

 • کد محصول :            16015070
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015028

 • کد محصول :            16015028
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015061

 • کد محصول :            16015061
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015008

 • کد محصول :            16015008
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015069

 • کد محصول :            16015069
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015067

 • کد محصول :            16015067
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015068

 • کد محصول :            16015068
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015066

 • کد محصول :            16015066
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015085

 • کد محصول :            16015085
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015031

 • کد محصول :            16015031
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015032

 • کد محصول :            16015032
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015083

 • کد محصول :            16015083
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015009

 • کد محصول :            16015009
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم

کد محصول: 16015025

 • کد محصول :            16015025
 • ارتفاع :                 130 میلیمتر
 • قطر :                    160 میلیمتر
 • وزن :                   340 گرم