سرویس جهیزیه 18 پارچه ساده

سرویس ۱۸ پارچه شامل:
۱:برنج بدون پیمانه ۱ عدد 
۲:سطل زباله ۱۴ لیتری ۱ عدد 
۳:سطل شکر ۱ عدد
۴:قوطی نبات ۱ عدد
۵:سطل روغن یا یخ ۱عدد
۶:قوطی حبوبات ۴ عدد
۷:جا ادویه ۷ عدد
۸:ترازو ۱ عدد 
۹:خاک انداز ۱ عدد
انواع سرویس جهیزیه 18 پارچه ساده