بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › قوطی ماکارونی 

قوطی ماکارونی

دریافت اطلاعات

ظرف استوانه ای در سرویس آشپزخانه و سرویس جهیزیه ، جهت نگهداری ماکارونی،مواد خوراکی و...
 
 

کد محصول: 161263

 • کد محصول :          161270
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 161270

 • کد محصول :          161270
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 161228

 • کد محصول :          161228
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم 

کد محصول: 161289

 • کد محصول :          161270
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 161208

 • کد محصول :          161270
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 161232

 • کد محصول :          161232
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 161285

 • کد محصول :          161285
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 161250

 • کد محصول :          161250
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم