بهاز

محصولات › لوازم خانگی › لوازم آشپزخانه › قوطی ماکارونی 

قوطی ماکارونی

دریافت اطلاعات

ظرف استوانه ای در سرویس آشپزخانه و سرویس جهیزیه ، جهت نگهداری ماکارونی،مواد خوراکی و...
 
 

کد محصول: 16012063

 • کد محصول :          16012070
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 16012070

 • کد محصول :          16012070
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 16012028

 • کد محصول :          16012028
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم 

کد محصول: 16012089

 • کد محصول :          16012070
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 16012008

 • کد محصول :          16012008
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 16012032

 • کد محصول :          16012032
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 16012085

 • کد محصول :          16012085
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم

کد محصول: 16012050

 • کد محصول :          16012050
 • ارتفاع :                275 میلیمتر
 •  قطر :                  109 میلیمتر
 • وزن :                  290 گرم